โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
999 หมู่ 9 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 stat.rtafa@gmail.com สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการกรอกข้อมูล โทร. 02-534-6000 ต่อ 48651, 48656, 48640 และ 08-048-63680 สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร. 02-6482116