โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
999 หมู่ 5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 stat.rtafa@gmail.com (ใช้ติดต่อเฉพาะการสมัครสอบเท่านั้น) สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการกรอกข้อมูล โทร. 02-534-6000 ต่อ 48651, 48656, 48640,48641,48642 และ 06-5603-6002